Kościół na żywo!
Sobota, 20 lipca 2019 r. imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny Sobota XV tygodnia okresu zwykłego | Wspomnienie obowiązkowe Bł. Czesława

historia

historia 14 marca 2018 wyświetleń: 340

Akcja Katolicka w Polsce

Cele,zadania,charyzmat Akcji Katolickiej.

CZYM JEST AKCJA KATOLICKA?
Określają to dokumenty II Soboru jako współpracę świeckich w apostolstwie hierarchicznym. Pojęcia „Akcja Katolicka” pierwszy raz użył papież św. Pius X w wystąpieniu z 18.XII.1903r., a dwa lata później w encyklice "Il fermo proposito", określając tym mianem wszelkie zrzeszenia mające na celu uspołecznienie zasad katolicyzmu. W ścisłym znaczeniu Akcję Katolicką określił Pius XI w encyklice "Ubi arcano Dei" z 23.XII.1922r. Na jej podstawie episkopaty poszczególnych państw rozpoczęły próby budowy zrębów Akcji, zwykle z założenia na bazie istniejących stowarzyszeń, choć w praktyce tworzono odgórnie nowe struktury.


Początki Akcji Katolickiej w Polsce to wrzesień 1928 roku, kiedy zostaje utworzona Komisja Episkopatu do Spraw Akcji Katolickiej. W 1929 roku został opracowany tymczasowy projekt ustroju Akcji Katolickiej, a Konferencja Episkopatu Polski obradująca w Poznaniu w dniach 28-30 IV 1930 roku postanawia ustanowić Akcję Katolicką typu centralistycznego, opierając się na statucie konstytucyjnym jednolitym dla całego kraju. Statut ten zatwierdził 27 XI 1930 roku papież Pius XI. Warto zaznaczyć, że jedynie statut włoski i polski zostały usankcjonowane powagą  papieża.
Zgodnie ze statutem kardynał Hlond erygował 24 XI 1930r. Naczelny Instytut Akcji Katolickiej (NIAK) z siedzibą w Poznaniu. Jego pierwszym dyrektorem został bp Stanisław Adamski, prezesem Adolf Bniński, a naczelnym asystentem kościelnym Akcji Katolickiej mianowano bpa Walentego Dymka. Patronem Akcji Katolickiej w Polsce obrano św. Wojciecha, a główną doroczną uroczystość patronalną wyznaczono na święto Chrystusa Króla. W latach 1930 - 1932 ordynariusze poszczególnych diecezji powoływali Diecezjalne Instytuty Akcji Katolickiej (DIAK). Akcja Katolicka przed wojną działała tylko dziewięć lat do roku 1939. Po wojnie władze komunistyczne uniemożliwiły wznowienie działalności Akcji Katolickiej. Dopiero przemiany społeczno-polityczne lat osiemdziesiątych przyniosły możliwość odnowy ruchów katolickich w naszym kraju. 12 stycznia 1993 roku papież Jan Paweł II w przemówieniu do biskupów polskich podczas ich wizyty Ad limina Apostolorum powiedział: "Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła." Słowa te były inspiracją do dalszych działań. Z upoważnienia 275 Konferencji Episkopatu Polski, Jego Eminencja Ksiądz Prymas Józef Glemp dekretem z dnia 2 maja 1996 roku powołuje Akcję Katolicką w Polsce z siedzibą w Warszawie. Również tego samego dnia 2 maja 1996 roku Ksiądz Prymas dekretem zatwierdza Statut Akcji Katolickiej w Polsce na okres trzech lat jako statut eksperymentalny.


Krajowym Asystentem Akcji Katolickiej w Polsce zostaje Ksiądz Biskup Piotr Jarecki. W roku 1996 w całej Polsce, z różną intensywnością zaczęły powstawać diecezjalne instytuty i parafialne oddziały Akcji Katolickiej. Ukoronowaniem podjętych działań były wybory statutowych władz krajowych stowarzyszenia przeprowadzone w Częstochowie podczas spotkania delegatów instytutów diecezjalnych w dniach 20-21 listopada 1998 roku, w wigilię święta Chrystusa Króla Wszechświata. Delegaci wybrali dziewięcioosobowy zarząd oraz trzech kandydatów na prezesa stowarzyszenia. Po tygodniu prymas Polski, kardynał Józef Glemp, desygnował do tej funkcji panią Halinę Szydełko z diecezji rzeszowskiej. W ten sposób, zgodnie z życzeniem ks. bpa Piotra Jareckiego - Krajowego Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej, pod którego duszpasterską opieką stowarzyszenie kształtowało swoją osobowość od czasu reaktywowania, ,,świeccy przejęli ciężar obowiązków związanych z organizowaniem i działalnością stowarzyszenia.

CELE, ZADANIA, CHARYZMAT  AKCJI  KATOLICKIEJ

 

Podejmując  wezwanie Papieża Jana Pawła  II, Konferencja Episkopatu Polski powołała w 1996 roku do życia Akcję Katolicką. Jej celem jest włączanie ludzi świeckich w budowanie Kościoła Chrystusowego oraz w zorganizowaną misję apostolską, dzięki której będą mogli „czynić obecnym i aktywnym Kościół w takich miejscach i takich okolicznościach, gdzie jedynie przy ich pomocy stać się on może solą ziemi”

 

 

Akcja Katolicka jest urzędem, to znaczy szczególnym miejscem organizowania laikatu, będącego w ścisłej współpracy z hierarchią Kościoła

 

Akcja Katolicka to:

 

- urząd Kościelny wiernych świeckich, należący do fundamentalnej struktury Kościoła

- misja głoszenia Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa

- chrystianizacja każdej dziedziny życia

- wspólny front apostolskiego działania Kościoła

- budowa Kościoła - nie przez zewnętrzną ludzką działalność typu świeckiego, ale przez środki nadprzyrodzone: słowo, sakrament i posługę miłości

- widzenie, ocenianie, działanie - w duchu Ewangelii

- odrodzenie życia według zasad katolickich w rodzinie i społeczeństwie

- kształtowanie życia według zasad wiary

- wzrastanie i umacnianie wspólnoty chrześcijańskiej

- pogłębienie wiedzy o Jezusie Chrystusie, aby nastąpił świadomy wybór Jezusa Chrystusa jako Pana życia chrześcijanina

- apostolstwo indywidualne (KPK - apostolstwo powinno przybrać formę Akcji Katolickiej)

- odpowiedź na trendy sekularyzacji, wypierające wartości chrześcijańskie z życia społeczeństwa

- szkoła życia społecznego

 

Cele Akcji Katolickiej

Praca formacyjna samych członków Akcji, której celem jest ukształtowanie dojrzałej wiary.

- Dobrze uformowani ludzie powinni angażować się w sprawy Kościoła, zajmując miejsca w parafiach jeszcze nie objętych ewangelizacją. W zależności od potrzeb danej parafii zajmować będą te sektory życia, które dotąd leżały odłogiem.

- Członkowie Akcji Katolickiej są najbliższymi współpracownikami proboszcza, dyspozycyjnymi do działania w różnych dziedzinach, w zależności od potrzeb, jakie się jawią.

- Członkowie Akcji Katolickiej powinni zajmować miejsca w życiu społecznym (polityka, gospodarka, kultura) na miarę swoich charyzmatów i możliwości. Poprzez aktywne działanie powinni urzeczywistniać wartości chrześcijańskie.

- W swojej pracy apostolskiej powinni łączyć wypracowane wartości, jakie istnieją w Kościele i koncentrować je wokół sprawy ewangelizacji, nie naruszając ich suwerenności. Zadaniem członków Akcji byłoby więc tworzenie porozumienia i wspólnego działania różnych ruchów, organizacji, stowarzyszeń bez naruszania ich charyzmatów i tożsamości.

- Akcja Katolicka nie ma swojego lidera i swoich celów. Jej liderem jest Kościół i realizacja celów Kościoła.

 

Zadania Akcji Katolickiej

 

- formacja intelektualna, duchowa, apostolska, kulturalna, społeczna

- realizacja apostolskiego celu Kościoła w zakresie ewangelizacji, uświęcania się, formacji sumienia według wzoru sumienia chrześcijańskiego - dążenie każdego chrześcijanina do świętości

- rozświetlać życie codziennego według Ewangelii Jezusa: rodzinne, społeczne, zawodowe, polityczne, ekonomiczne, kulturalne

- głosić Jezusa (ewangelizacja) w małżeństwie, rodzinie i społeczeństwie (różne instytucje, np. szkoła) biorąc wzór ze Świętej Rodziny; Małżeństwo i rodzina stanowią pierwszą płaszczyznę społecznego zaangażowania katolików świeckich - JP II

- wdrażanie życie Ewangelią w życie codzienne

- współodpowiedzialność świeckich z hierarchią za wyznawaną wiarę, a podawaną przez Urząd Nauczycielski Kościoła

- świadectwo jedności w wierze z duchowieństwem, biskupami i papieżem

- przywrócić świadomość suwerenności duchowej i moralnej Kościoła

- współpraca świeckich i duchownych

- świeccy przyjmują odpowiedzialność za prowadzenie działalności duszpasterskiej

- podejmować wspólne (świeccy i duchowni) działanie, aby budować, rozwijać i podkreślać wspólnotę Kościoła

- angażować świeckich w organizowanie życia codziennego, społecznego i kościelnego

- niweczyć bierność

- prowadzić działalność pod zwierzchnictwem hierarchii, czuwającej nad czystością doktryny katolickiej

- wdrażać i uczyć katolików świeckich pracy w zespołach ludzkich, wspólnotach

- ożywienie umiłowania modlitwy, kontemplacji, życia liturgicznego i sakramentalnego, działalność na rzecz wzrostu powołań do chrześcijańskiego małżeństwa, do sakramentalnego kapłaństwa i do życia konsekrowanego, gotowość uczestnictwa w przedsięwzięciach i działaniach Kościoła zarówno na szczeblu lokalnym, krajowym jak i międzynarodowym; zaangażowanie w dziedzinie katechezy i pedagogiczne umiejętności w wychowaniu chrześcijan; pobudzenie do chrześcijańskiej obecności w różnych środowiskach społecznych i udział w organizowaniu i animacji dzieł charytatywnych, kulturalnych, duchowych, ducha wyrzeczenia i powrót do ewangelicznego ubóstwa jako źródła wspaniałomyślnej miłości wszystkich ludzi; nawrócenie na drogę chrześcijańskiego życia lub powrót do wspólnoty ochrzczonych, którzy niegdyś odeszli (Christifideles laici, 34)

 

Charyzmat Akcji Katolickiej

 

Zgodnie z charyzmatem Stowarzyszenia terenem jego działalności jest parafia, diecezja, Kościół lokalny. Członkowie Akcji Katolickiej we współpracy z hierarchią włączają się aktywnie w liczne dzieła ewangelizacyjne. Akcja uaktywnia licznych świeckich w budowaniu Kościoła Chrystusowego i realizacji jego misji apostolskiej.

 

Akcja Katolicka liczy obecnie ok. 30 tys. członków zwyczajnych.

 


aktualizowano: 2018-04-07
Wszystkich rekordów:

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Reptowie

Reptowo 41a, 73-108 Reptowo, tel. 91 885 33 70 2019 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone